Nestorkring
Rijk aan ervaring


Nestorkring biedt meerdere diensten aan verschillende maatschappelijke sectoren

A. Het aanbod van Nestorkring valt  te rubriceren in de rollen die de nestor kan spelen:


1. Adviseur:

In deze rol adviseert de nestor bestuur en kader ondermeer bij fusies, samenwerkingsvormen en organisatieveranderingen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn strategische planning, organisatie-ontwikkeling, personeelsbeleid, financieel beleid, etc. De nestor denkt mee, analyseert mee, doet voorstellen en ontwerpt scenario's.


2. Mentor:

In deze rol kijkt de nestor mee over de schouder van bestuur en kader, geeft feedback en doet suggesties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn "best practices" in het inhoudelijke domein en (elders) gevonden oplossingen voor concrete problemen in de uitvoering.


3. Coach (organisatie/ team):

In deze rol kan de nestor als onafhankelijke en belangeloze buitenstaander interne conflicten, onuitgesproken belangentegenstellingen, teamproblemen e.d. boven water krijgen en bespreekbaar maken. Ook kan hij onderzoeken of er draagvlak bestaat voor beleids- en/of organisatieveranderingen.


4. Coach (individueel / team):

In deze rol ondersteunt de nestor een of meer personen in hun professionele groei en ontwikkeling als functionaris. De coaches is de regisseur van zijn/haar eigen traject en bepaalt inhoud en duur. De coach stelt vragen, stimuleert reflectie en bevordert de eigen ontwikkeling van de coachee.


4. Overige rollen:

Sommige nestoren beschikken nog over specifieke kwalificaties (bijvoorbeeld mediator) en kunnen in uitzonderlijke gevallen in overleg op die kwaliteiten worden ingezet.

       


B. Bewezen ervaring van Nestorkring:

Nestorkring bestaat al ruim 25 jaar en heeft in die jaren met succes ruim 600 opdrachten gedaan op vele terreinen bij veelsoortige instellingen. Het is in het kader van deze site uiteraard niet mogelijk alle opdrachten te memoreren; hier geven we een korte opsomming van de sectoren en de onderwerpen die zoal aan de orde kwamen:


Sectoren:

 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Natuurbeheer
 • Patientenverenigingen
 • Gezondheidszorg
 • Cultuur
 • Vluchtelingenwerk


Onderwerpen:

 • Ontvlechting en verzelfstandiging 
 • Fusie
 • Oprichten rechtspersoon
 • Inrichten bestuursmodel
 • Implementeren bestuursmodel (m.n. relatie bestuur - directeur en relatie bestuurder - RvT)
 • Inrichten interne organisatie 
 • Formuleren missie, visie, strategie en beleid
 • Good governance en Integriteit
 • Coaching van teams op samenwerking
 • Coaching van personen op herplaatsing 
 • Coaching van personen op persoonlijk functioneren