06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Algemene contractvoorwaarden

Op alle overeenkomsten die Stichting De Nestorkring (Opdrachtnemer) sluit met opdrachtgevers zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De inhoud van de overeenkomst

1.1. Opdrachtnemer is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling het adviseren en coachen van non-profit organisaties en functionarissen. Opdrachtnemer maakt daartoe gebruik van nestors, personen die leidinggevende functies in bedrijfsleven, bij de overheid of in de non-profit sector hebben vervuld en die uit maatschappelijke betrokkenheid hun kennis en vaardigheden wensen in te zetten.
1.2. Partijen beogen met elkaar geen arbeidsovereenkomst te sluiten of een verhouding aan te gaan die gelijkgesteld wordt met een verhouding krachtens arbeidsovereenkomst.

2. Duur en einde van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst heeft een begin- en een einddatum. De overeenkomst kan na die periode na onderling overleg schriftelijk worden verlengd.

3. De werkzaamheden

3.1. Opdrachtnemer stelt een nestor ter beschikking.
3.2. De nestor adviseert of coacht.
3.3. Eventuele overige werkzaamheden conform nader (schriftelijk) te maken afspraken met
Opdrachtnemer en nestor.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

4.1. De nestor zal afspraken maken met Opdrachtgever over tijd en plaats van uitvoering van de
werkzaamheden.
4.2. De nestor zal persoonlijk de werkzaamheden verrichten en zal daaraan zoveel tijd besteden als voor een goede uitvoering daarvan noodzakelijk is.
4.3. De nestor zal de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, doch in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis.
4.4. De nestor zal Opdrachtnemer niet vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de adviezen berust geheel bij Opdrachtgever.
4.5. In overleg kunnen andere nestors bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden.

5. Vergoeding en betaling

5.1. Na ondertekening van de overeenkomst betaalt Opdrachtgever na ontvangst van een nota € 950,– (excl.21% BTW) aan Opdrachtnemer voor bemiddelings- en bureaukosten.
5.2. Ingeval er sprake is van een vervolgopdracht bedraagt de hiervoor vermelde fee € 575,- (excl.21% BTW).
5.3. Aan de nestor worden door de Opdrachtgever gemaakte kosten vergoed: reiskosten openbaar vervoer 1e klas of € 0,35 per autokilometer en eventuele andere in overleg te declareren kosten.
5.4. Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding voor de door de nestor verrichte werkzaamheden.
5.5. De door Opdrachtnemer en/of de nestor aan Opdrachtgever in rekening gebrachte onkosten dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden door overmaking op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

6. Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren omtrent alle gegevens betreffende (enig deel van) de aangelegenheden van Opdrachtgever waarvan het vertrouwelijke karakter haar bekend is of had kunnen zijn.
6.2. Bij het einde van de overeenkomst zullen eventuele eigendommen, gegevens, correspondentie, aantekeningen en/of andere bescheiden en/of goederen die Opdrachtnemer in verband met het verrichten van de werkzaamheden onder zich heeft, direct aan Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, terwijl Opdrachtnemer ervoor instaat dat daarvan of namens haar geen kopieën (in welke vorm dan ook) worden behouden.
6.3. Opdrachtnemer legt de verplichting tot geheimhouding als omschreven in dit artikel op aan de nestor welke verplichting door de nestor wordt geaccepteerd.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. Opdrachtnemer verricht haar diensten conform de eisen die aan een professioneel handelend deskundige kunnen worden gesteld, maar biedt geen enkele garantie op het behalen van een bepaald resultaat. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de adviezen berust geheel bij Opdrachtgever.
7.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook veroorzaakt door Opdrachtnemer en/of de door haar ingezette nestor.
7.3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en/of nestor vrijwaren van alle aanspraken van derden, ongeacht aard of grondslag.
7.4. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die is aan te merken als opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

8. Slotbepalingen

8.1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
8.2. De in de overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van alle betrokken partijen.
8.3. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen partijen of rechtsopvolgers mochten ontstaan van welke aard die ook mogen zijn, ook al worden zij slechts door één der partijen als zodanig aangemerkt, zijn onderworpen aan Nederlands Recht. Geschillen zullen worden beslecht door de competente Nederlandse rechter in het Arrondissement Amsterdam. Partijen verplichten zich ertoe te trachten geschillen te beslechten via mediation, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden door de rechter.
8.4 Indien een opdrachtgever een klacht indient, zal deze worden behandeld volgens de binnen de organisatie geldende regeling.
8.5 Ingeval één of meer van de bepalingen in de overeenkomst door de bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen zich ertoe inspannen dat de nietige of vernietigbare bepalingen in dat geval worden vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepalingen.

Amsterdam, 03/12/2014, laatste update vastgesteld door het bestuur van 29 augustus 2023

Deel deze pagina: